Вход Регистрация
Файл: youfone/admin/ani.php
Строк: 102
<?php
include_once('../system/config.php');
require_once 
'../system/in_a.php';
include_once(
'../system/head.php');

if (
$user) {

switch (
$_GET['act']) { 

# Добавляем фильм
default:
echo 
'<div class="menu">Добавление фильма</div>';
if (isset(
$_POST['add'])) {
$title txt($_POST['title']);
$srctxt($_POST['src']);
$strana txt($_POST['strana']);
$acttxt($_POST['act']);
$let txt($_POST['let']);
$dlina txt($_POST['dlina']);
$ser1 txt($_POST['ser1']);
$note txt($_POST['note']);
$id_anime txt($_POST['id_anime']);
if (empty(
$title)) $err .= '<div class="menu">Не введено название...</div>';
if (empty(
$src)) $err .= '<div class="menu">Не введена ссылка на скрин...</div>';
if (empty(
$strana)) $err .= '<div class="menu">Не введена страна...</div>';
if (empty(
$act)) $err .= '<div class="menu">Не введены актёры...</div>';
if (empty(
$let)) $err .= '<div class="menu">Не введено возрастное ограничение...</div>';
if (empty(
$dlina)) $err .= '<div class="menu">Не введена длина фильма...</div>';
if (empty(
$ser1)) $err .= '<div class="menu">Не введена ссылка на скачивание...</div>';
if (empty(
$note)) $err .= '<div class="menu">Не введено описание...</div>';
if (empty(
$id_anime)) $err .= '<div class="menu">Не выбрана категория...</div>';
if (!isset(
$err)) {
mysql_query("INSERT INTO `video` SET `title` = '".$title ."', `src` = '".$src."', `strana` = '".$strana."', `act` = '".$act."', `let` = '".$let."', `dlina` = '".$dlina."', `ser1` = '".$ser1."', `note` = '".$note."', `id_anime` = '".$id_anime."', `date` = '"time() ."'");
echo 
'<div class="menu">Запись добавлена</div>';
}
}
error($err);
$sql_anime mysql_query("SELECT * FROM `anime`");
echo 
'<div class="menu">
<form method="POST" action="ani.php?">
Название: <br/>
<input type="title" name="title"></br>
Ссылка на скрин: <br/>
<input type="title" name="src"></br>
Страна: <br/>
<input type="title" name="strana"></br>
Актёры: <br/>
<input type="text" name="act"></br>
Возрасная категория: <br/>
<input type="title" name="let"></br>
Длительность: <br/>
<input type="title" name="dlina"></br>
Ссылка на скачивание 1:</br>
<input type="title" name="ser1"></br>
Ссылка на скачивание 2:</br>
<input type="title" name="ser2"></br>
Ссылка на скачивание 3:</br>
<input type="title" name="ser3"></br>
Ссылка на скачивание 4:</br>
<input type="title" name="ser4"></br>
Ссылка на скачивание 5:</br>
<input type="title" name="ser5"></br>
Ссылка на скачивание 6:</br>
<input type="title" name="ser6"></br>
Ссылка на скачивание 7:</br>
<input type="title" name="ser7"></br>
Ссылка на скачивание 8:</br>
<input type="title" name="ser8"></br>
Ссылка на скачивание 9:</br>
<input type="title" name="ser9"></br>
Ссылка на скачивание 10:</br>
<input type="title" name="ser10"></br>
Ссылка на скачивание 11:</br>
<input type="title" name="ser11"></br>
Ссылка на скачивание 12:</br>
<input type="title" name="ser12"></br>
О фильме:</br>
<textarea cols="20" name="note"></textarea><br/>
Категория:<br/>
<select name="id_anime" />'
;
while (
$anime mysql_fetch_assoc($sql_anime)) {
echo 
'<option value=" '.$anime['id'].' ">'.$anime['title'].'</option>';
}
echo 
'</select><br/>
<input type="submit" name="add" value="Добавить">
</form>
</div>'
;
break;


# Удаление фильма
case 'del':
echo 
'<div class="menu">Удаление записи</div>';
$video mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `video` WHERE `id_video` = '".int($_GET['id'])."'"));
if(!
$video) {
echo 
'<div class="menu">Такого фильма нет</div>';
include_once(
'../system/foot.php');
exit;
}

mysql_query("DELETE FROM `video` WHERE `id_video` = ' ".$video['id_video']." ' ");
echo 
'<div class="menu">Фильм удалён...</div>';
break;
}


include_once(
'../system/foot.php');
?>
Онлайн: 2
Реклама